KRS: 0000462235 | info@kociawyspa.org

Statut


STATUT FUNDACJI
„Fundacja KOCIA WYSPA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1 Fundacja pod nazwą „Fundacja Kocia Wyspa” zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dn. 18.02.2013 r. Rep. A Nr 500/2013), działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony

§2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Stalowa Wola.
3. Do właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych..

§3

1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej Fundatorów i Wolontariuszy.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników.

§4

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach
3. Do osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych.

§5

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego – logo Fundacji. Wzór logo Fundacji opracowuje Zarząd.

§6

Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany tytuł honorowy Przyjaciel Fundacji „Kocia Wyspa”. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny i dotacji (jednorazowej, bądź regularnej) o wysokości co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) lub w przypadku podmiotów zagranicznych – 1000 EURO (słownie: jeden tysiąc euro), uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. Tytuły przyznaje Zarząd.

II. CELE FUNDACJI

§7

Celem działania Fundacji jest charytatywna pomoc kotom bezdomnym oraz krzywdzonym przez ludzi oraz zapobieganie i zwalczanie źródeł tych zjawisk, a także pomoc kotom wolnożyjącym.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
I. nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w szczególności przez:

1. wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez realizację programu sterylizacji oraz propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt,
2. niesienie pomocy kotom skrzywdzonym, bezdomnym i porzuconym poprzez leczenie, dokarmianie oraz działalność adopcyjną (znajdowanie nowych opiekunów),
3. realizowanie powyższych punktów poprzez wspieranie placówek i osób fizycznych, niosących pomoc zwierzętom bezdomnym,
4. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie prozwierzęcych akcji edukacyjnych, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,
5. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt oraz współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt,
6. gromadzenie funduszy (np. poprzez zbiórki publiczne) i wspieranie finansowe osób w trudnej sytuacji materialnej uczestniczących w realizacji celów Fundacji.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów, w kwocie 1000 zł (słownie jeden tysiąc zł) 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.

§10

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:

a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych,
b) subwencje od osób prawnych,
c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dotacje z budżetu państwa,
e) dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej,
f) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
g) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
h) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

IV. ORGANY FUNDACJI

§11

1. Organami fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.

§12

1. Członkowie Zarządu Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.
2. Zarząd składa się z 2 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy w ten sposób, że każdemu Fundatorowi przysługuje prawo wskazania jednej osoby (w tym siebie) na członka Zarządu. Powołanie czwartego członka Zarządu może nastąpić decyzją Fundatorów podjętą jednogłośnie.
4. Kadencja członka Zarządu trwa dwa lata, za wyjątkiem członka Zarządu będącego Fundatorem Fundacji, który może pełnić swoją funkcję bezterminowo.
5. Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów. Kieruje on pracami Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu. W przypadku braku zgody, co do powierzenia funkcji Prezesa Zarządu, funkcję tą pełnią kolejno przez 12 miesięcy jego członkowie, zaczynając od członka najstarszego wiekiem.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Członkostwo Fundatora w Zarządzie wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkostwo Fundatorów w Zarządzie Fundacji.

§13

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
2. przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów,
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

§14

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
3. Czynności przekraczające zwykły zakres wymagają uchwały Zarządu.

§15

1. Rada fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej.
2. Pierwszy skład Rady Fundacji wybierany jest przez Fundatorów na czas nieokreślony.
3. Rada Fundacji jest organem kolokwialnym, składa się z 2 – 5 członków, z których wybierany jest przewodniczący, kierujący pracami Rady.
4. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu poszerzenia składu Rady powołuje się wspólną decyzją Rady Fundacji i Fundatorów na wspólnym Posiedzeniu Rady Fundacji i Fundatorów.

§16

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. kontrola wszelkich dokumentów, których ma prawo żądać od Zarządu Fundacji, dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywanie rewizji majątku, oraz kontroli finansowej Fundacji,
3. dokonywanie bieżącej kontroli rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
4. dokonywanie kontroli Fundacji pod względem merytoryczno – programowym,
5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

§17

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Fundatorów lub Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Fundatorów, Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§18

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
3. śmierci członka.
4. członkostwa w innym organie nadzorczym Fundacji
5. odwołania członka Rady Fundacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Może to nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji i Fundatorów.

V. ZMIANY STATUTU

§19

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

§20

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Jeżeli likwidacji nie ma przeprowadzać Zarząd, to w uchwale wskazuje likwidatora.
2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego, wskazanym przez Zarząd Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Dla efektywniejszej realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§22

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałby się zmienić cel Fundacji.

§23

Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.